Välkommen till bostadsrätts- föreningen Stallbacken 1

Vi på Cernera hoppas att du kommer att få många fina stunder i ditt nya hem och att du kommer att trivas i brf Stallbacken 1. 

Välkommen till bostadsrätts- föreningen Stallbacken 1

Vi på Cernera hoppas att du kommer att få många fina stunder i ditt nya hem och att du kommer att trivas i brf Stallbacken 1. 

Stallbacken

Med hjärta i varje rum

I din bostad har vi satsat på väl valda material och detaljer. Hållbarhet, kvalitet och funktion är saker vi aldrig tummar på. Vårt mål är att ditt hem ska vara en plats där hela livet får plats, både nu och i framtiden. En plats med hjärta i varje rum.

För att du så snabbt som möjligt ska kunna bekanta dig med huset och den utrustning som finns installerad i din lägenhet har vi samlat viktig information, tekniska fakta och bruksanvisningar här.

Om Cernera

Cernera jobbar varje dag för att skapa en attraktiv och levande stadsmiljö. Som ett av Västsveriges största privatägda fastighetsbolag formar vi morgondagens bostäder i utvalda tillväxtregioner. Dessutom äger, förvaltar och utvecklar vi kommersiella fastigheter. Sedan tre decennier är vår passion det vi idag är marknadsledande inom - att skapa attraktiva platser där människor vill leva, bo och jobba. 

Garantier

Garantier och övriga trygghetsåtgärder

Slutbesiktning

I samband med att Stallbacken etapp 1 byggts färdigt genomfördes en slutbesiktning. Vid en besiktning gör en opartisk besiktningsman en bedömning av om byggentreprenören utfört allt arbete enligt det entreprenadavtal som finns mellan byggherren och byggentreprenören. Eventuella fel som upptäcks vid slutbesiktningen ska åtgärdas utan dröjsmål.

Garantitid

Eftersom det kan finnas  fel som inte upptäcks förrän det gått en tid finns också en garantitid på fem år. Den inleds efter att slutbesiktningen godkänts. Under garantitiden ska allvarliga fel åtgärdas snarast möjligt. Fel av enklare karaktär, och som inte ger bostadsrättshavaren några direkta problem i boendet, samlas ihop och åtgärdas vid ett och samma tillfälle. Detta sker i första hand i samband med den uppföljande besiktning som görs två år efter slutbesiktningen.

Efter fem år, vid garantitidens slut, görs en garantibesiktning. Därefter är garantiåtagandet avslutat från byggentreprenörens sida.

Brandskydd

I lägenheterna finns brandvarnare installerade. Dessa är batteridrivna och kräver regelbunden kontroll av batteriets status.

Hemförsäkring

För ett komplett försäkringsskydd i en bostadsrättslägenhet krävs både en hemförsäkring och en bostadsrättstilläggsförsäkring. Hemförsäkringen tecknar du själv med valfritt försäkringsbolag.

Vi har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring. Du behöver således inte teckna tillägget privat utan endast en hemförsäkring utan bostadsrättstillägg.

Dessutom finns en separat tecknad fastighetsförsäkring. Denna ansvarar föreningens styrelse för och den täcker skador på fastigheten som inte vållats av en enskild medlem.

Barnsäkerhetsspärrar

I nybyggda bostäder är barnsäkerhetsspärrar obligatoriska och krävs för att slutbesiktningen ska godkännas. Har du inte behov av dem får du montera bort dem efter inflyttningen. De ska dock sparas för att kunna sättas tillbaka, antingen om din egen livssituation ändras eller av en framtida köpare.

Parkettgolvet

Riktiga trägolv lever. Eftersom trä är ett organiskt material förändras det med årstid och luftfuktighet. Under vinterhalvåret, när den relativa luftfuktigheten oftast är låg kan golvet krympa eller kupa sig. När luftfuktigheten sedan ökar under sommarmånaderna expanderar träet igen.

Med rätt underhåll behåller träet sin vackra yta och har en mycket lång livslängd. Se separata skötselinstruktioner för just ditt golv.

 

Underhållsansvar

Vem ansvarar för vad i lägenheten?

Här följer en lista över ansvarsfördelningen mellan bostadsrättsföreningen och den enskilde medlemmen för olika byggdelar enligt en tolkning av sjunde kapitlet i bostadsrättslagen (1991:614). Undrar du över något så kontakta någon i styrelsen. Observera att listan inte alltid motsvarar Stallbackens standard eller tillval samt att utrustning och material kan variera mellan olika lägenheter.

Ladda ner lista.

Gemensamma utrymmen

Gemensamma utrymmen

Fastighetsbildningen för Stallbacken 1 avser entréer, trapphus och hiss. Stallbacken 1 tillsammans med Stallbacken 2 ingår i en samfällighet med delat ansvar och skyldigheter gällande garageplanet. De allmänna ytorna har alla boende ett gemensamt ansvar för. Boende har även gemensamt ansvar för alla allmänna ytor och gångar i bostadsplanen.

Eftersom trappor, gångar och hissar också fungerar som utrymningsvägar vid en nödsituation är det viktigt att de hålls fria och att personliga ägodelar som pulkor, barnvagnar och andra skrymmande föremål ställs någon annanstans. Det underlättar också för dem som sköter städningen. Av samma orsaker får heller inga entrémattor ligga utanför ytterdörrarna.

Parkeringsplatser

P-platser finns i garaget i garaget och administreras av samfälligheten. Kontaktperson för samfälligheten är tillsvidare Helgusgruppen, till dess att styrelse för samfälligheten valts. Cykelparkering sker i cykelrummet.

Förråd

Till varje lägenhet finns ett låsbart förråd i källaren eller i lägenheten, dessa är numrerade med ert lägenhetsnummer. Ett förvaringsrum på finns för förvaring av barnvagnar och rullstolar.

Sophantering

Hushållssopor sorterade i svarta och vita påsar, dessa lämnas i moloker på Kellgrensgatan. Grovsopor ansvarar respektive innehavare för att själv köra iväg till återvinning. Närmaste sorteringsanläggning finns vid Alvestagatan (glas, papper, plåt, plast m m). Närmaste större återvinningscentral finns på Lusharpan nedanför Regementet, se Borås Stads webbsida för öppettider.

Brandsäkerhet

Se till att alla dörrar som ska vara låsta stängs ordentligt efter att du har passerat. Detta gäller givetvis också branddörrar. På så sätt ökar säkerheten för alla i fastigheten.

Yttre miljö

Allt som rör fastighetens fasad är föreningens ansvar enligt den uppdelning som finns i bostadsrättslagen. Det beror bland annat på att större infästningar i fasaden kan medföra att de garantier som byggentreprenören lämnat hävs. För att inte riskera detta, och för att behålla husets ursprungliga karaktär, har bostadsrättsföreningen satt upp en del riktlinjer.

Till exempel är det därför inte tillåtet att sätta upp parabolantenn, markiser eller staket och inte heller att glasa in balkonger eller uteplatser utan tillstånd från styrelsen. Blomsterlådor på balkongen är givetvis helt okej men dessa måste hängas på räckets insida för att inte riskera att skada någon om de skulle falla ner. Vattna försiktigt så att vattnet inte rinner ner till grannen under.

Nycklar och post

Nycklar och post

Entréportar, hissar och övriga dörrar till gemensamma utrymmen öppnas med nyckelbricka. Lägenhetsdörrarna har vanliga nycklar. Till varje lägenhet delas det vid inflyttningen ut tre nyckelbrickor och tre lägenhetsnycklar.

Nycklar

Lägenhetsdörrarna går att ställa i serviceläge – genom att göra detta kommer fastighetsskötaren in med den fastighetsnyckel som finns. Du kan inte själv beställa ytterligare nyckelkopior av en låssmed eftersom dessa är spärrade för din egen säkerhets skull. För att beställa nycklar vänder du dig till FR Fastighetsservice. Det tas ut en kostnad för varje nyckel.

Post

I entrén finns en postbox till varje lägenhet och dit levereras din post. Postboxen öppnas med särskild nyckel. Utanför varje lägenhet finns en hållare för morgontidningen.

 

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt

När du flyttar in i en nybyggd bostadsrättslägenhet har föreningen redan funnits ett tag. Mycket av det arbete som kräver specialkompetens är utfört. Byggnaden är uppförd, yrkesmän har tagit beslut om alla tekniska installationer och interimsstyrelsen har gjort en ekonomisk kalkyl för byggnation och drift.

Därför krävs det inga särskilda kunskaper för att bo i en bostadsrätt, mer än lite sunt ekonomiskt förnuft.

Gemensamma beslut

Du ska vara medveten om att du själv har ansvaret för bostadens inre underhåll. Dessutom är det du och dina grannar som ansvarar för den gemensamma skötseln av huset samt för alla kostnader som hör ihop med detta.

Rent praktiskt går det till så att en styrelse för bostadsrättsföreningen väljs demokratiskt bland de boende i huset. Dessa personer ansvarar för att allt praktiskt sköts och för föreningens ekonomi. Varje år hålls en medlemsstämma där styrelse väljs, beslut om ekonomisk ansvarsfrihet fattas och eventuella större åtgärder i fastigheten diskuteras.

Ekonomisk förvaltning

Ekonomisk förvaltning. Brf Stallbacken 1

Administration, avisering av månadsavgifter m m.

Adress

Bostadsrättsföreningen Stallbacken
c/o Helgusgruppen förvaltning
Sandgärdesgatan 12-16
503 34 Borås

Kontaktpersoner

Sara Winberg, 033-48 89 36
E-mail: sara.winberg@helgusgruppen.se
Tore Lundin, 033-48 89 26
E-mail: tore.lundin@helgusgruppen.se

Öppettider

Måndag-torsdag 08.00 – 17.00
Fredag 08.00 – 15.00
Lunchstängt 12.30 – 13.30

 

Övrig information

El, värme och vatten

El, värme och vatten

Miljötänkandet i fastigheten är högt. De system som installerats för el, värme och varmvatten är moderna och resurssnåla. Energianvändningen påverkas ytterligare av de val du gör av utrustning i lägenheten.

Hushållsel

Bostadsrättsföreningen har ett nätavtal med Borås Elnät AB, gällande elleverantör så är det föreningens styrelse som väljer detta. I din lägenhet sitter en elmätare som skickar din förbrukning digitalt till det företag som har hand om föreningens ekonomiska förvaltning. Du debiteras därefter för er förbrukning i samband med avi för månadsavgiften. 

Lägenhetens elcentral är utrustad med automatsäkringar och dessutom med jordfelsbrytare för din säkerhets skull. Alla eluttag är jordade. Om en säkring löser ut kan du slå tillbaka säkringen i elcentralen. Löser den ut igen är det viktigt att ta reda på vad som orsakar problemet.

Alla eluttag är anslutna till jordfelsbrytaren som har till uppgift att bryta strömmen om ett fel uppstår i en elektrisk apparat som gör att denna kan bli strömförande. Löser jordfelsbrytaren ut finns det risk för att det är ett allvarligt fel någonstans. Kan du inte själv identifiera problemet ska du kontakta en fackman. Även jordfelsbrytaren återställs i elcentralen. Det går även att testa jordfelsbrytarens funktion i elcentralen. Jordfelsbrytaren skall testas minst var sjätte månad. Ha som regel att göra detta i samband med omställning till sommar respektive vintertid.

Värme

Lägenheterna i Stallbacken 1 har ett vattenburet radiatorsystem som ger komfortkänsla och en jämn värmefördelning. Stallbacken 1 är anslutet till Borås Stads fjärrvärmenät. Debitering av varmvatten, kallvatten och el görs direkt till bostadsägaren. Genom att till exempel sänka temperaturen när man inte är hemma finns energikostnader att spara för föreningen.

Vatten

Varje lägenhet har individuell mätning av såväl kall- som varmvatten. Det innebär att du bara betalar för den mängd vatten som du själv använder.

Disk- och tvättmaskin som installerats under byggtiden är anslutna av en fackman till vatten- och avloppssystemet. Byts utrustning ut är det viktigt att de nya maskinerna ansluts av en behörig person för att garantier och försäkringar ska gälla. Kontrollera redan vid inflyttningen var avstängningsventilerna för vattnet är placerade så att du snabbt kan stänga dessa vid ett vattenläckage för att undvika en större vattenskada.

Avlopp

Det är viktigt att regelbundet rengöra och rensa golvbrunnen i badrummet. Tips om hur det går till hittar du i skötselanvisningarna för badrum. Detta gäller också de vattenlås som finns under diskbänk och handfat.

Energiförbrukning

Elanvändningen i en lägenhet är relativt liten, åtminstone om man jämför med en villa. Men visst finns det möjlighet att spara energi även som bostadsrättsinnehavare.

Uppvärmningen

Uppvärmningen sker med fjärrvärme och kostnaden för fjärrvärmen är en utgift som medlemmarna gemensamt kan påverka.

Värmeförbrukningen för föreningen kan påverkas och ett par bra tips för att hålla nere kostnaderna är till exempel att vädra kort men effektivt genom korsdrag och de till att dörrar till trapphus och garage inte står öppna onödigt länge, inte minst vintertid. 

Hushållsel

Det du själv kan påverka är exempelvis din egen tekniska utrustning som dator och tv. Att stänga av apparater som inte används är alltid en klok idé.

Vad kostar det?

Ungefär så här mycket, enligt uppgift från Svensk Energi.

Lågenergilampa 9W i fyra timmar: 9 öre
Kylskåp per dygn: 70 öre
Frys per dygn: 1,30 kr
Använda brödrosten en gång: 30 öre
Koka vatten i vattenkokare en gång: 19 öre
Köra diskmaskinen en gång: 2,10 kr
Använda ugnen i tre timmar: 6,75 kr

Ventilation

Ventilation

I Stallbacken finns ett så kallat FX-system för ventilationen installerat. I ett hus med FX-system finns ett kanalsystem som transporterar bort använd luft och återvinner denna. Ny luft tas in i fasad bakom radiatorerna. Innan den uppvärmda inomhusluften (frånluften) skickas ut, passerar den ett värmeåtervinningsaggregat, som använder energin från frånluften att värma varmvattnet med som går till radiatorerna. På detta sätt sparar man energi samtidigt som inomhusluften blir bättre.

Tilluft och frånluft

Vid mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning kontrolleras frånluften mekaniskt. Genom ett stadigt luftflöde ut ur huset skapar man ett undertryck, som i sin tur leder till att luft letar sig in i huset genom uteluftsdonen. Uteluftsdonen sitter bakom radiatorerna och den kalla utomhusluften värms då den passerar dessa vidare in i rummen.

Ventilationsluften förs genom kanaler till en frånluftsvärmepump. Frånluftsvärmepumpen återvinner värmen i luften och ventilerar sedan ut betydligt kallare luft. Värmen som frånluftsvärmepumpen återvinner går till uppvärmning av vatten, som i sin tur återigen värmer upp huset via radiatorer.

Skötsel av ventiler

Ett FX-system bygger på att man kontrollerar tilluft och frånluft. Ett OVK-protokoll har utfärdats på ert system vilket innebär att en injusterare har justerat in ert system för att uppfylla myndigheternas krav på luftväxling inomhus. Det är därför av yttersta vikt att ni själva inte justerar luftflöden genom ventiler, detta kan orsaka att systemet inte fungerar som det ska och erfordrar att en fackman kommer och justerar in på nytt. Se era skötselanvisningar vad avser filter till de tilluftsventiler som sitter bakom radiatorerna.

Kondens på fönster

Fönstren i lägenheten har god isoleringsförmåga, det vill säga lågt U-värde. Den här typen av fönster kan ibland få kondens på ytterrutans utsida. Det händer framför allt under hösten efter en klar och kall natt speciellt också på norra sidan. Glasets utsida blir då ännu kallare än uteluften, därför uppstår kondens. Oftast är denna begränsad till fönsterrutans nederkant och är ett bevis på att isolerglasen fungerar som de ska. Kondensen försvinner så snart uteluften värms upp.

Tv, telefoni och bredband

Tv, telefoni och bredband

Fastigheten är ansluten till Telias fibernät och i lägenheten finns ett nätverk installerat med bredbandsuttag i de flesta av rummen. Dessa är i sin tur kopplade till en lägenhetscentral där du själv aktiverar de uttag som du vill använda. Centralen finns antingen i hallen eller i klädkammaren. Telias router stödjer också trådlöst internet.

TV-kanaler

Ett basutbud Telia Triple Play med TV-paket Lagom ingår i det grundabonnemang som är inkluderat i din månadsavgift. Det finns tillgängligt i bredbandsuttaget direkt vid inflyttningen. Vill du beställa ytterligare tv-kanaler eller fler digitalboxar, kontakta Telia på tel 90 200 alternativt Teliabutiken på Allégatan i Borås, tel 033-16 33 80 eller beställ via Telias kundsida.

Bredband och telefoni

I grundabonnemanget ingår även 100/100 Mbits internetanslutning samt den fasta avgiften för ett telefonabonnemang (IP-telefoni). För att beställa snabbare internet eller om du har frågor runt telefonin, kontakta Telia.

Flytta med ditt gamla telefonnummer

Det är möjligt att flytta med ditt gamla telefonnummer även om du inte tidigare haft IP-telefoni. Portering kallas detta och beställs hos Telia genom att du lämnar en fullmakt till dem. Detta kan ta några veckor, beställ i god tid. Gör du en beställning innan inflyttning behöver Telia ha både din gamla och din nya adress. Mer info finns på www.telia.se.

Trivselregler

Trivselregler för bostadsrättsföreningen Stallbacken 1

Genom att följa våra trivselregler kan vi undvika irritation och medverka till en bra gemenskap och god stämning i vår förening. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för boendet. Det följande kan synas självklart men kan ändå vara bra att få dokumenterat.

Ladda ner trivselregler här

Skötselanvisningar

Skötselanvisningar

Vårda din utrustning så håller den längre. Hur det sker på bästa sätt, samt hur allt fungerar finns i skötselanvisningar och manualer från tillverkarna. Här har vi samlat alls skötselanvisningar. 

Bruksanvisningar för nymonterade vitvaror finns också i någon av kökslådorna eller i respektive enhet vid inflyttning.

För att underhålla ditt hem på bästa sätt, läs gärna igenom alla skötselanvisningar.

Bruksanvisningar

Badrumsinredning

Badrumsmöbler
Duschvägg

 

Balkong

Balkonginglasning - Allmän information
Proma Helglasdörrar - Delvis inglasad
Proma Helglasdörrar
Proma balkonginglåsningär - Skötselanvisningar
Balkongräcken - Skötselanvisningar
Viktigt vid öppning av inglasning

 

Dörrar

Daloc - Drift och underhåll
Swedoor - Förvaltning, drift och underhåll

 

El

Rökdetektor / Brand
Dimmer
Golvvärmekit
Handdukstork
Intyg El
Strömsbrytare
Uttag

 

Fönster och fönsterdörrar

Fönsterbänkar
Fönsterbänkar - Stödinstruktion
Fönster - garanti
Trarydfönster - monteringsanvisningar

 

Golv

Skötselråd lackerade trägolv

 

Kakel och klinker

Schönox - monteringsanvisning för våtrum
Intyg våtrum

 

Kök

Vedum - skötselråd kökssnickerier

 

Lås och trycken

Dörrtrycken
Låssystem

 

Målning

Skötselråd för våtrum målade med Alcro Tät Våtrumssystem
Alcro - Skötselråd för målade väggar och tak
Alcro Milltex 2 RF
Alcro Milltex täckfärg vägg
Alcro - Puts täckfärg mineraliska ytor
Alcro - Skötselråd för ytor målade med Sockel Täckfärg, Puts & Betong och Puts Täckfärg.
Alcro - Tät täckfärg halvblank

 

Porttelefon
Porttelefon PA-59

 

Skjutdörrar

Mirro - skötsel skjutdörrar

 

TV

Kanaler för TV Lagom
Koppla in TV från Telia via fiber med WIFI-router

 

Vitvaror

Siemens Frys GS..N..
Siemens Frys GI..N..
Siemens Kylskåp KS..V..
Siemens Kylskåp KI181R..
Siemens Kyl-/ fryskombination KG..N..
Siemens Kyl-/ fryskombination KG..V..
Siemens Kyl-/ fryskombination KS..V..
Siemens Inbyggnadsugn HB23AB.22S
Siemens Mikro HF15M264, HF15M564, HF15M764
Siemens Mikro HF24M264, HF24M664, HF24M564, HF24M764
Siemens Diskmaskin SN.../SX...
Siemens Häll, ET375FFP1
Siemens Häll, ET6..FEN1., ET6..FFN1., ET6..FNN1.
Siemens Häll EH…FE…
Siemens Torktumlare iQ3000, WT45H2B8DN
Siemens Torktumlare WT45H2B8DN
Siemens Tvättmaskin iQ3000, WM14N1B7DN
Siemens Tvättmaskin, WM12B166DN
Siemens Tvättmaskin, WM…N…

 

Värme och sanitet

Franke Spiskåpa 602-10
Franke Spiskåpa Tender System 722-10
Franke Spiskåpa 251-10
Skötselanvisning Easy-Vent®
KV - Skötselråd
KV - Drift och underhåll
Information om VVS-installation
Grohe - Kranar
Grohe - Skötsel
TRV Nordic - Radiatortermostad
Purus golvbrunnar - Drift och skötselråd
Panelradiatorer - Drift och skötsel
WC - Skötselråd
Vattenavstängning

Kontakt / styrelse

Kontaktuppgifter och information från styrelsen

Här hittar du information från styrelsen för brf Stallbacken 1 såsom till exempel protokoll.

Stadgar

Här finns vid inflyttningen viktig information i form av föreningens stadgar. Tillsammans med den ekonomiska planen utgör stadgarna grunden i föreningens verksamhet. Kompletterande information finns i ditt eget upplåtelseavtal.

Regelverk

Allra ytterst är det två lagar som styr hur en bostadsrättsförening ska fungera – bostadsrättslagen samt lagen om ekonomiska föreningar. Anledningen till att det behövs två är att bostadsrättsföreningar inom vissa områden skiljer sig från övriga ekonomiska föreningar.

Bostadsrättslagen reglerar bland annat frågor kring upplåtelse, överlåtelser samt rättigheter och skyldigheter. Lagen om ekonomiska föreningar fokuserar i stället på medlemskap, styrelsens arbete, beslutsgångar och föreningsstämmans innehåll.

Båda lagarna hittar du på www.lagen.nu

Fastigheten

Fastighetens adress:
Kellgrensgatan 23 A
504 34 Borås

Fastighetsbeteckning:
Solrosen 14

Fastighetsägare:
Bostadsrättsföreningen Stallbacken 1
c/o Helgusgruppen
Sandgärdsgatan 12-16
503 34 Borås

Kontaktperson för arbetsgruppen och styrelsen
Boende i Brf Stallbacken 1 som ingår i arbetsgruppen

För Cernera
Mats Segerdahl
Telefon: 070-64 74 53
E-mail: mats.segerdahl@cernera.se

 

Felanmälan

Kundservice och felanmälan

 

Fastighetsförvaltare – felanmälan
Vid felanmälan och frågor till fastighetsförvaltningen, kontakta:
FR Fastighetsservice AB
Alvestagatan 28, 504 33 Borås
Vardagar kl 7.00-16.00
Tfn: 033-12 30 80
Epost: info@f-r.se

FELANMÄLAN UTANFÖR KONTORSTID – 7H Bevakning 033-13 47 47

Felsökning vitvaror
Du kan själv åtgärda många eventuella fel och störningar som uppstår vid daglig användning av din produkt. Läs mer på hemsidan för tillverkaren av vitvaran.

Felanmälan vitvaror
Vid ett garantifel på en vitvara ska Elon Druvefors kontaktas. Viktigt att uppge är att det gäller en lägenhet i Stallbacken. Ange även namn, telefonnummer, adress och e-post. 

Besöksadress: Elon Druvefors, Druveforsvägen 32
Telefon: 033-10 09 25 - välj 1 för butiken på Druvefors
E-post: elon.druvefors@elon.se 

Vid felanmälan av en vitvara behöver Elon uppgifter på produkten som står på typskylten.
Har du svårt att finna typskylten, kontakta Elon för hjälp med att lokalisera den.

Vid anmälan av en vitvara innan garantitiden gått ut och serviceverkstaden inte hittar något fel kan du behöva betala en undersökningsavgift. Avgiften kan också tas ut om felet inte omfattas av garantin, till exempel handhavandefel, tvätt av stora mattor eller fuktskador.

Felanmälan tv, telefoni och bredband
www.telia.se

Felanmälan/kundservice hiss
RC Hiss
Felanmälan dygnet runt Tel. 0771-22 77 00