Köksfläktar och ventilation

Ventilation

I Stallbacken finns ett så kallat FX-system för ventilationen installerat. I ett hus med FX-system finns ett kanalsystem som transporterar bort använd luft och återvinner denna. Ny luft tas in i fasad bakom radiatorerna. Innan den uppvärmda inomhusluften (frånluften) skickas ut, passerar den ett värmeåtervinningsaggregat, som använder energin från frånluften att värma varmvattnet med som går till radiatorerna. På detta sätt sparar man energi samtidigt som inomhusluften blir bättre.

Tilluft och frånluft

Vid mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning kontrolleras frånluften mekaniskt. Genom ett stadigt luftflöde ut ur huset skapar man ett undertryck, som i sin tur leder till att luft letar sig in i huset genom uteluftsdonen. Uteluftsdonen sitter bakom radiatorerna och den kalla utomhusluften värms då den passerar dessa vidare in i rummen.

Ventilationsluften förs genom kanaler till en frånluftsvärmepump. Frånluftsvärmepumpen återvinner värmen i luften och ventilerar sedan ut betydligt kallare luft. Värmen som frånluftsvärmepumpen återvinner går till uppvärmning av vatten, som i sin tur återigen värmer upp huset via radiatorer.

Skötsel av ventiler

Ett FX-system bygger på att man kontrollerar tilluft och frånluft. Ett OVK-protokoll har utfärdats på ert system vilket innebär att en fackman har justerat in ert system för att uppfylla myndigheternas krav på luftväxling inomhus. Det är därför av yttersta vikt att ni själva inte justerar luftflöden genom ventiler, detta kan orsaka att systemet inte fungerar som det ska och erfordrar att en fackman kommer och justerar in på nytt. Se era skötselanvisningar vad avser filter till de tilluftsventiler som sitter bakom radiatorerna.

Köksfläkt

Föreningen ansvarar för husets fläktsystem vilket även inkluderar köksfläktarna i lägenheterna. Samtliga lägenheters köksfläktar var vid inflyttningstillfället i mars 2018, av modell ”fläkt avsedd för centralfläktssystem”.

Vill en medlem installera ny köksfläkt i sin lägenhet måste den nya fläkten vara av liknade modell, det vill säga avsedd för gemensamt centralfläktssystem. Vid eventuell nyinstallation kan ny fläkt behöva en injustering av montör.

Styrelsen beslutade 2021-06-08 att en medlem erhåller 1,700 kr (inkl. moms)* i bidrag från föreningen, vid eventuellt byte av fläkt, mot uppvisande av kvitto. Styrelsen har då möjlighet att kontrollera vilken typ av fläkt medlemmen har införskaffat, så att den uppfyller alla ovannämnda krav. Montering av fläkt står medlemmen själv för.

*Summan 1,700 kr (inkl. moms) är baserad på prisbilden 2021-05-09 för fläkt FRANKE F251-10 som ingick i standardutrustningen, när lägenhet inköptes. De två andra typerna av fläkt som fanns som tillval 2018 bekostades av medlemmen själv, vilket styrelsen även i fortsättningen har för avsikt att göra. Detta innebär att vill medlemmen införskaffa en dyrare fläkt än standardutrustningen om 1,700 kr (inkl. moms) bekostar medlemmen det överskjutande beloppet. Här ser du de tre fläkttyperna som var aktuella 2018.

Kondens på fönster

Fönstren i lägenheten har god isoleringsförmåga, det vill säga lågt U-värde. Den här typen av fönster kan ibland få kondens på ytterrutans utsida. Det händer framför allt under hösten efter en klar och kall natt speciellt också på norra sidan. Glasets utsida blir då ännu kallare än uteluften, därför uppstår kondens. Oftast är denna begränsad till fönsterrutans nederkant och är ett bevis på att isolerglasen fungerar som de ska. Kondensen försvinner så snart uteluften värms upp.