El, värme, vatten

El, värme, vatten

Miljötänkandet i fastigheten är högt. De system som installerats för el, värme och varmvatten är moderna och resurssnåla. Energianvändningen påverkas ytterligare av de val du gör av utrustning i lägenheten.

Gällande elleverantör är det föreningens styrelse som väljer elleverantör och bostadsrättsföreningen Stallbacken 1 har idag nätavtal med Borås Elnät AB. I din lägenhet finns en elmätare som skickar din elförbrukning digitalt till företaget som har hand om föreningens ekonomiska förvaltning. Lots Ekonomi sammanställer uppgifterna och du debiteras därefter för din förbrukning i samband med avin för månadsavgiften. Eftersom månadsavgifterna skickas ut en gång i kvartalet (3 månader åt gången) ”släpar” elförbrukningen 6 månader.
Exempel: På månadsavgift januari 2022 syns och debiteras elförbrukningen för juli 2021, på månadsavgiften februari 2022 debiteras elförbrukningen för augusti 2021 osv.

Elcentral

Lägenhetens elcentral är utrustad med automatsäkringar och dessutom med jordfelsbrytare för din säkerhets skull. Alla eluttag är jordade. Om en säkring löser ut kan du slå tillbaka säkringen i elcentralen. Löser den ut igen är det viktigt att ta reda på vad som orsakar problemet.

Alla eluttag är anslutna till jordfelsbrytaren som har till uppgift att bryta strömmen om ett fel uppstår i en elektrisk apparat som gör att denna kan bli strömförande. Löser jordfelsbrytaren ut finns det risk för att det är ett allvarligt fel någonstans. Kan du inte själv identifiera problemet ska du kontakta en fackman.

Även jordfelsbrytaren återställs i elcentralen. Testa gärna jordfelsbrytarens funktion i elcentralen minst var sjätte månad. Bra regel är att göra det i samband med t.ex. omställning till sommar respektive vintertid. När du trycker på testknappen T (TEST) ska strömmen i hela lägenheten brytas.

Energideklaration

Energideklarationen är ett dokument som bland annat anger hur mycket energi som används i ett hus. Energideklarationen kan användas för att jämföra olika hus med varandra. Avsikten med deklarationen är att gynna en effektiv energianvändning och god inomhusmiljö. Fastighetsägaren ansvarar för att energideklarationen görs.

I deklarationen finns uppgifter om husets uppvärmda area, hur mycket energi som går åt till uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel, samt förslag på åtgärder för att minska energianvändningen. Energideklarationen innehåller även information om fastighetens värme- och ventilationssystem. En sammanfattning av energideklarationen ser du på denna PDF men om du önskar läsa energideklarationen i sin helhet finns den här.

Energiförbrukning

Elanvändningen i en lägenhet är relativt liten, åtminstone om man jämför med en villa. Men visst finns det möjlighet att spara energi även som bostadsrättsinnehavare. Det som du själv kan påverka är exempelvis din egen tekniska utrustning som dator och tv. Att stänga av apparater som inte används är alltid en klok idé.

Värme

Lägenheterna i Stallbacken 1 har ett vattenburet radiatorsystem som ger komfortkänsla och en jämn värmefördelning. Stallbacken 1 är anslutet till Borås Stads fjärrvärmenät. Debitering av varmvatten, kallvatten och el görs direkt till bostadsägaren. Genom att till exempel sänka temperaturen när man inte är hemma finns energikostnader att spara för föreningen.

Vatten, avlopp

Varje lägenhet har individuell mätning och debitering (IMD) av såväl kall- som varmvatten. Det innebär att du bara betalar för den mängd vatten som du själv förbrukar.

Disk- och tvättmaskin som installerades under byggtiden är anslutna av fackman till vatten- och avloppssystemet. Byts utrustning ut, är det viktigt att de nya maskinerna ansluts av behörig person för att garantier och försäkringar ska gälla. Kontrollera redan vid inflyttningen var avstängningsventilerna för vattnet är placerade så att du snabbt kan stänga dessa vid ett vattenläckage för att undvika en större vattenskada.

Det är viktigt att regelbundet rengöra och rensa golvbrunnen i badrummet. Tips om hur du gör detta hittar du i skötselanvisningarna för badrum. Detta gäller också de vattenlås som finns under diskbänk och handfat.

Uppvärmningen

Uppvärmningen sker med fjärrvärme och kostnaden för fjärrvärmen är en utgift som medlemmarna gemensamt kan påverka.

Värmeförbrukningen för föreningen kan påverkas och ett par bra tips för att hålla nere kostnaderna är till exempel att vädra kort men effektivt genom korsdrag. Inte ha på element och samtidigt ha fönster öppna, det är att ”elda för kråkorna”. Se till att dörrar till trapphus och garage inte står öppna onödigt länge, inte minst vintertid.